nổ lực trong Tiếng Anh là gì?

nổ lực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổ lực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổ lực

    make efforts; make/exert every effort