nổ lốp trong Tiếng Anh là gì?

nổ lốp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổ lốp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nổ lốp

    to have a puncture

    tôi bị nổ lốp trên đường đi làm i had a puncture on the way to work