nổ bụp trong Tiếng Anh là gì?

nổ bụp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nổ bụp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nổ bụp

    to explode with a pop, pop