nạn khủng hoảng rơi rụng trong Tiếng Anh là gì?

nạn khủng hoảng rơi rụng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nạn khủng hoảng rơi rụng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nạn khủng hoảng rơi rụng

    * dtừ

    shake-out