lay chẳng chuyển trong Tiếng Anh là gì?

lay chẳng chuyển trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lay chẳng chuyển sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lay chẳng chuyển

    unshaken