lỗ núng đồng tiền trong Tiếng Anh là gì?

lỗ núng đồng tiền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lỗ núng đồng tiền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lỗ núng đồng tiền

    dimple