lỗ dinh dưỡng trong Tiếng Anh là gì?

lỗ dinh dưỡng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lỗ dinh dưỡng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lỗ dinh dưỡng

    gastropore