lỗ để cắm cọc trong Tiếng Anh là gì?

lỗ để cắm cọc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lỗ để cắm cọc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lỗ để cắm cọc

    * dtừ

    pin-hole