là vật sở hữu của trong Tiếng Anh là gì?

là vật sở hữu của trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ là vật sở hữu của sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • là vật sở hữu của

    * thngữ

    to be the chattel of