là nhà điêu khắc trong Tiếng Anh là gì?

là nhà điêu khắc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ là nhà điêu khắc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • là nhà điêu khắc

    * đtừ sculpture