là linh hồn của trong Tiếng Anh là gì?

là linh hồn của trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ là linh hồn của sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • là linh hồn của

    * thngữ

    to be the heart and soul of