là người trần trong Tiếng Anh là gì?

là người trần trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ là người trần sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • là người trần

    * thngữ

    to be flesh and blood