là nạn nhân của trong Tiếng Anh là gì?

là nạn nhân của trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ là nạn nhân của sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • là nạn nhân của

    * thngữ

    to fall a victim to