là hiện thân cho trong Tiếng Anh là gì?

là hiện thân cho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ là hiện thân cho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • là hiện thân cho

    * ngđtừ

    impersonate