giám đốc khách sạn trong Tiếng Anh là gì?

giám đốc khách sạn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ giám đốc khách sạn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • giám đốc khách sạn

    hotelier