diễn thuyết trong Tiếng Anh là gì?

diễn thuyết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ diễn thuyết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • diễn thuyết

  * đtừ

  to deliver a speech; to give a lecture; speech; address

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • diễn thuyết

  * verb

  to deliver a speech; to give a lecture

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • diễn thuyết

  speech; to deliver a speech, speak, give a lecture