- đoán định trong Tiếng Anh là gì?

- đoán định trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ - đoán định sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • - đoán định

    Udge and decide

    Giữ toàn quyền đoán định: To hold a full right to udge ad decide