ống nhỏ trong Tiếng Anh là gì?

ống nhỏ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ống nhỏ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ống nhỏ

    * dtừ

    tubule, spittoon