ống nói trong Tiếng Anh là gì?

ống nói trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ống nói sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ống nói

    * dtừ

    transmitter, speaking-tube, mouthpiece

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ống nói

    mouthpiece (of a phone)