ống hàn trong Tiếng Anh là gì?

ống hàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ống hàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ống hàn

    * dtừ

    blowpipe