ống loa trong Tiếng Anh là gì?

ống loa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ống loa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ống loa

    megaphone; loud speaker

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ống loa

    loudspeaker