ống hơi hàn trong Tiếng Anh là gì?

ống hơi hàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ống hơi hàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ống hơi hàn

    cylinder of welding gas