ống dẫn dầu trong Tiếng Anh là gì?

ống dẫn dầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ống dẫn dầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ống dẫn dầu

    oil pipeline

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ống dẫn dầu

    oil pipeline