ống đựng ấn trong Tiếng Anh là gì?

ống đựng ấn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ống đựng ấn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ống đựng ấn

    * dtừ

    skippet