điện trong trong Tiếng Anh là gì?

điện trong trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điện trong sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điện trong

    * dtừ

    holy of holies