điện tử học trong Tiếng Anh là gì?

điện tử học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điện tử học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điện tử học

    electronics

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • điện tử học

    Electronics

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điện tử học

    electronics