điện tâm đồ trong Tiếng Anh là gì?

điện tâm đồ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điện tâm đồ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điện tâm đồ

    cardiogram; electrocardiogram (ecg)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • điện tâm đồ

    cardiogram, electrocardiogram (ecg)