điện âm học trong Tiếng Anh là gì?

điện âm học trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ điện âm học sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • điện âm học

    electro-acoustics