đa thâm nhập trong Tiếng Anh là gì?

đa thâm nhập trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đa thâm nhập sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đa thâm nhập

    multiple access