đa sinh tố trong Tiếng Anh là gì?

đa sinh tố trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đa sinh tố sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đa sinh tố

    multivitamin

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đa sinh tố

    Polyvitamin

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đa sinh tố

    polyvitamin