đa số ít ỏi trong Tiếng Anh là gì?

đa số ít ỏi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đa số ít ỏi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đa số ít ỏi

    * thngữ

    narrow majority