đa nhân đa ý trong Tiếng Anh là gì?

đa nhân đa ý trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đa nhân đa ý sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đa nhân đa ý

    xem chín người mười ý