đa nguyên tử trong Tiếng Anh là gì?

đa nguyên tử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đa nguyên tử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đa nguyên tử

    polyatomic

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đa nguyên tử

    polyatomic