đa giác lồi trong Tiếng Anh là gì?

đa giác lồi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đa giác lồi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đa giác lồi

    * dtừ

    convex polygon