đa âm tiết trong Tiếng Anh là gì?

đa âm tiết trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đa âm tiết sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đa âm tiết

    polysyllabic

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • đa âm tiết

    Polysyllabic

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đa âm tiết

    polysyllabic