địa khoán trong Tiếng Anh là gì?

địa khoán trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ địa khoán sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • địa khoán

    (từ-nghĩa cũ) title-deed, title of property

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • địa khoán

    title-deed, title of property