đặt vấn đề trong Tiếng Anh là gì?

đặt vấn đề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đặt vấn đề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đặt vấn đề

    * ttừ

    contestable

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đặt vấn đề

    to bring up a topic, mention an issue