đặt tay vào trong Tiếng Anh là gì?

đặt tay vào trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đặt tay vào sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đặt tay vào

    * thngữ

    to lay hands on