đặt tên cho trong Tiếng Anh là gì?

đặt tên cho trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đặt tên cho sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đặt tên cho

    * dtừ

    dubbing, intitulation

    * ngđtừ

    intitule