đặt quan hệ trong Tiếng Anh là gì?

đặt quan hệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đặt quan hệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đặt quan hệ

    to establish relations

    đặt quan hệ ngoại giao to establish diplomatic relations