đặt bí danh trong Tiếng Anh là gì?

đặt bí danh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đặt bí danh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đặt bí danh

    to coin a (pseudo)name