đặt bài hát trong Tiếng Anh là gì?

đặt bài hát trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đặt bài hát sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đặt bài hát

    to compose a song