đặt ở đỉnh trong Tiếng Anh là gì?

đặt ở đỉnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đặt ở đỉnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đặt ở đỉnh

    * ttừ

    apical