đậu hà-lan trong Tiếng Anh là gì?

đậu hà-lan trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đậu hà-lan sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đậu hà-lan

    * dtừ

    pease, pea