đậu ăn hột trong Tiếng Anh là gì?

đậu ăn hột trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đậu ăn hột sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đậu ăn hột

    * dtừ

    shell bean