đất xiena trong Tiếng Anh là gì?

đất xiena trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đất xiena sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đất xiena

    * dtừ

    sienna