đất mặn trong Tiếng Anh là gì?

đất mặn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đất mặn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đất mặn

    * dtừ

    alkaline soil