đất sét dẻo trong Tiếng Anh là gì?

đất sét dẻo trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đất sét dẻo sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • đất sét dẻo

    plastic clay