đất pha đá trong Tiếng Anh là gì?

đất pha đá trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đất pha đá sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đất pha đá

    * dtừ

    gravelly soil