đất nhượng trong Tiếng Anh là gì?

đất nhượng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đất nhượng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đất nhượng

    * dtừ

    concession